PROGRAM

➔ Můj program pro životní prostředí

 1. Ochrana přírody – máme dobrou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, pojďme ji využít a vyhlásit více národních parků. ČR zaostává v evropském průměru, máme místa, která vysokou ochranu zaslouží – Křivoklátsko, Litovelské Pomoraví jsou nejlepšími adepty

 2. Zemědělská krajina – zcela mimo zájem, přitom nejohroženější část naší přírody – devastována kořistnickým dlouhodobě neudržitelným zemědělstvím, které provozují hlavně velké firmy zaměřené jen na okamžitý zisk. Obrovská chemizace, ztráta úrodnosti, a druhové rozmanitosti, obrovská eroze a neschopnost udržet vodu a odolávat očekávané klimatické změně. Dramaticky snížit velikost půdních bloků a rozdělit je trvale mezemi, travnatými pásy a skupinami stromů. Dosavadní koncepce změny jsou jen na papíře, stát je není pro odpor zemědělské lobby velkých firem schopen prosadit. Je třeba zásadní změna dotační politiky, aby jen ti, kteří se chovají odpovědně, dosáhli na jakékoliv dotace. Nikoliv rozdělovat dotace prakticky plošně všem jako dnes.

 3. Voda – bez revitalizace toků, včetně velkých řek nelze dosáhnout stavu, kdy krajina bude dostatečně zadržovat vodu. Naše řeky a rybníky jsou stále velmi znečištěny živinami, jako je dusík a fosfor, a díky velké erozi ze zemědělství jsou plné sedimentů. Voda obsahuje i množství nebezpečných zbytků pesticidů a hormonů. Řeky Jsou kvůli tomu napůl mrtvé, dramaticky v nich ubývá ryb a nedá se v nich koupat, ani nemohou být v tomto stavu zdrojem pitné vody.

 4. Doprava – postupně utlumit provoz dieselových aut nejprve ve městech, časem všeobecně, jsou zdrojem zdraví vysoce nebezpečných prachových částic a oxidů dusíku. Dokončit obchvaty měst a omezovat v nich (např. zpoplatněním) průjezd obytnými oblastmi a centry. Budovat velká záchytná parkoviště u stanic MHD. Podporovat výzkum a vývoj v oblasti elektromobility.

 5. Energetika – podporovat solární panely na střechách domů a průmyslových objektů. Omezovat vyšším zdaněním pálení uhlí, podporovat úspory využíváním moderních technologií. Jádro nezavrhovat, ale nerozšiřovat, dosavadní kapacity jsou přiměřené. Investovat prostředky do vývoje nových technologií skladování elektřiny a výroby energií (jaderná fúze, výzkum fotosyntézy).

 6. Lesnictví – je třeba kompletně přepracovat zastaralý lesní zákon, který vede k pěstování nestabilních stejnověkých monokultur, které nejsou schopny odolávat klimatické změně. Nesmí být možné pěstovat smrkové lesy mimo horské polohy, lesy musí být smíšené, strukturně i druhově ve všech polohách. Je třeba přejít od umělého zalesňování, fakticky vyžadovaného dnešním zákonem, k přirozené obnově. Je třeba dramaticky snížit stavy spárkaté zvěře, které jsou často limitujícím faktorem přirozené obnovy lesů. V tomto směru je třeba zásadně novelizovat či vytvořit zcela nový zákon o myslivosti.

➔ Pro naši společnou budoucnost je třeba

 • přijetí Eura v horizontu pěti let, s jasnými milníky této cesty
 • integrace s jádrem EU, jinak hrozí ekonomické i technologické zaostávání
 • současně ale omezit výrazný odliv kapitálu, který má být re-investován v ČR
 • zrychlení soudnictví a předvídatelnost výsledků právních kroků
 • vyšších investic do všech stupňů školství – dobré vzdělání je základem budoucí prosperity

"Naší programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Jakub Hruška

jakub.hruska@geology.cz